Project Description

ก่อสร้าง รพ.ระยอง ก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก

ระยอง
ลักษณะโครงการ : อาคารผู้ป่วยนอก
มูลค่างาน : 44,445,000 บาท
สถานะโครงการ : ประมาณ 55.00%