รายงานความก้าวหน้าโครงการ Intercontinental Hotel Sukhumvit 32 ชั้น

งานโครงสร้าง 95%
งานสถาปัตย์ 40%