รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง 2 จังหวัดจันทบุรี

งานโครงสร้าง 100%
งานสถาปัตย์ 100%